Workflow ในการสร้างโกดังโรงงาน: ขั้นตอนตั้งแต่ขออนุญาตจนถึงขอใบอนุญาตโรงงาน Happy Warehouse


Workflow ในการสร้างโกดังโรงงาน: ขั้นตอนตั้งแต่ขออนุญาตจนถึงขอใบอนุญาตโรงงาน

การสร้างโกดังโรงงานเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้อาคารที่สมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย ในบทความนี้เราจะอธิบาย Workflow ของการสร้างโกดังโรงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น และแนะนำ Happy Warehouse ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโกดังโรงงานครบวงจรที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

Happy Warehouse: ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโกดังโรงงานครบวงจร

Happy Warehouse เราเชี่ยวชาญด้านการรับสร้างโกดัง โรงงาน ครบวงจรทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพ เรามีความพร้อมในการให้บริการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การขออนุญาต การก่อสร้าง จนถึงการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เรารับประกันคุณภาพของโครงสร้างนานถึง 10 ปี และรับประกันเสาเข็มและงานพื้นนานถึง 5 ปี เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยและความแข็งแรงของอาคาร

ขั้นตอนในการสร้างโกดังโรงงาน

1. การขออนุญาต

– การเตรียมเอกสาร: แบบแปลนก่อสร้างอาคาร รายการคำนวณโครงสร้าง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

– การยื่นขออนุญาต: ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล และชำระค่าธรรมเนียม

– การตรวจสอบและอนุมัติ: หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จะออกใบอนุญาตก่อสร้าง

2. งานโครงสร้าง

– การเตรียมพื้นที่: เคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบระดับดินและทำการถมดิน (ถ้าจำเป็น)

– การวางแผนและการแบ่งงาน: กำหนดตำแหน่งของเสาเข็ม ฐานราก โครงสร้างพื้น และกำแพง

3. งานเสาเข็มและฐานราก

– การตอกเสาเข็ม: ตรวจสอบการตอกเสาเข็มตามแบบที่กำหนด ตรวจสอบความแข็งแรงและความลึกของเสาเข็ม

– การสร้างฐานราก: ทำการขุดดินตามแบบที่กำหนด ติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตสำหรับฐานราก

4. งานโครงสร้างอาคาร

– การสร้างโครงเหล็ก/โครงคอนกรีต: ติดตั้งโครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีตตามแบบ ตรวจสอบความแข็งแรงและความเรียบร้อยของโครงสร้าง

– การสร้างพื้นและหลังคา: ติดตั้งแผ่นพื้นและแผ่นหลังคา ติดตั้งฉนวนกันความร้อน (ถ้ามี)

5. งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

– การเดินสายไฟฟ้า: ติดตั้งท่อร้อยสายไฟและเดินสายไฟตามแผนผัง

– การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า: ติดตั้งเบรกเกอร์ ตู้ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ติดตั้งโคมไฟและแสงสว่าง

6. งานเปิดใช้อาคาร

– การตรวจสอบและทดสอบ: ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร ทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

– การยื่นขออนุญาตใช้อาคาร: ยื่นเอกสารขออนุญาตใช้อาคารจากหน่วยงานท้องถิ่น รับใบอนุญาตใช้อาคาร

7. การขอบ้านเลขที่

– การเตรียมเอกสาร: สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขอ สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

– การยื่นขอบ้านเลขที่: ยื่นเอกสารต่อหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล รับใบรับรองบ้านเลขที่

8. การขอใบอนุญาตโรงงาน

– การเตรียมเอกสาร: เอกสารประกอบกิจการโรงงาน แบบแปลนก่อสร้าง รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย

– การยื่นขอใบอนุญาต: ยื่นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชำระค่าธรรมเนียม

– การตรวจสอบและอนุมัติ: กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบเอกสารและมาตรฐานความปลอดภัย หากครบถ้วน จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ด้วย Happy Warehouse คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการสร้างโกดังโรงงานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เพื่อให้คุณได้โกดังโรงงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ