การขอเลขที่บ้านสำหรับโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า


การขอเลขที่บ้านสำหรับโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า

ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน

เมื่อมีการก่อสร้างโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า เจ้าของผู้ขออนุญาตก่อสร้างจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว จะต้องเข้าตรวจสอบ ถ้าถูกต้องกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วันกรณีโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้าตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือภายใน 30 วันกรณีโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้าตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน

 1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่ที่โกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างเสร็จตั้งอยู่
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
 3. เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ,ส.ป.ก เป็นต้น
 4. กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น ต้องมีหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้าบนที่ดินนั้นของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นประกอบด้วย โดยใช้เอกสารดังนี้
  – หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้า
  กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่นโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ผู้ที่มีชื่อร่วมกันในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นๆทุกคน
  ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
 5. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
 6. หนังสือมอบอำนาจ / มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้านด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ /มอบหมายและผู้รับมอบอำนาจ/มอบหมาย รวมทั้งพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือมอบอำนาจ/มอบหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
 7. รูปถ่ายโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา

ค่าใช้จ่าย

ส่วนค่าใช้จ่ายจะมีแต่ค่าธรรมเนียมไม่กี่สิบบาทเท่านั้นเอง