การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร

การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร


กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการก่อสร้างสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 1. การขออนุญาตก่อสร้าง
 2. การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร

 1. การขออนุญาตก่อสร้าง
  ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างแต่ละพื้นที่ได้ โดยสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนจากเว็บไซท์ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
  1) คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)
  2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 5 ชุด
  5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
  6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
  7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
  8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
  9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม (น.4)
  10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
  11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมวิศวกรรม (น.4)
  12) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
  13) รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
  14) รายการคำนวณงานวิศวกรรม
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและอาจดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบที่ยื่นหรือไม่ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่ หากพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งให้ดำเนินการรับใบอนุญาต
 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่น (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบ) และชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที

สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบฟอร์มต่างๆ
กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้
อัตราค่าธรรมเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร โทร.1555

[กลับไปด้านบน]

 1. การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร
  เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ต้องขอแจ้งเปิดใช้อาคาร ณ งานโยธา สำนักงานเขตในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเทศบาลท้องถิ่นที่อาคารตั้งอยู่

เอกสารที่ต้องใช้
1) หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กทม.4)
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
5) สำเนาใบอนุญาตการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และ/หรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในเขตกรุงเทพมหานคร
กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2246 0301-2 ต่อ 2046-7 โทรสาร : 0 2247 0075, 0 2247 0107 เว็ปไซต์สำนักการโยธา อีเมล์: bmadpwbcd@gmail.com

[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก https://biz.govchannel.go.th