การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร

กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการก่อสร้างสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 1. การขออนุญาตก่อสร้าง
 2. การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร

การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

 1. การขออนุญาตก่อสร้าง
  ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างแต่ละพื้นที่ได้ โดยสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนจากเว็บไซท์ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา

การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
  1) คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)
  2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 5 ชุด
  5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
  6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
  7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
  8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
  9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม (น.4)
  10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
  11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมวิศวกรรม (น.4)
  12) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
  13) รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
  14) รายการคำนวณงานวิศวกรรม
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและอาจดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบที่ยื่นหรือไม่ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่ หากพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งให้ดำเนินการรับใบอนุญาต
 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่น (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบ) และชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที

สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบฟอร์มต่างๆ
กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้
อัตราค่าธรรมเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร โทร.1555

[กลับไปด้านบน]

 1. การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร
  เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ต้องขอแจ้งเปิดใช้อาคาร ณ งานโยธา สำนักงานเขตในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเทศบาลท้องถิ่นที่อาคารตั้งอยู่

การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและขอเปิดใช้อาคาร รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

เอกสารที่ต้องใช้
1) หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กทม.4)
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
5) สำเนาใบอนุญาตการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และ/หรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในเขตกรุงเทพมหานคร
กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2246 0301-2 ต่อ 2046-7 โทรสาร : 0 2247 0075, 0 2247 0107 เว็ปไซต์สำนักการโยธา อีเมล์: [email protected]

[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก https://biz.govchannel.go.th

Facebook Comments