1711157705163

การใช้ราคาต่อตารางเมตรในการก่อสร้างโรงงาน


หลายคนอาจเคยได้ยินว่าราคาก่อสร้างโรงงานอยู่ที่ประมาณ 14,000-15,000 บาทต่อตารางเมตร หรือเคยเห็นราคาก่อสร้างโรงงานในโครงการอุตสาหกรรมที่ราคาประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อตารางเมตร เป็นต้น แล้วราคานี้มาจากไหน? สามารถใช้ได้จริงหรือไม่? เราควรใช้วิธีนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้าง?

ต้นกำเนิดของราคาต่อตารางเมตรสำหรับโรงงาน

ราคาก่อสร้างโรงงานต่อตารางเมตรมักมาจากการรวบรวมข้อมูลและสถิติในอดีตเกี่ยวกับการสร้างโรงงานในลักษณะคล้ายกัน เช่น โรงงานขนาด 1,000 ตารางเมตร ที่ใช้วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างเช่น:

 • รับงานก่อสร้างโรงงานขนาด 1,000 ตารางเมตร ในราคา 15,000,000 บาท
 • เมื่องานก่อสร้างเสร็จแล้ว รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 12,000,000 บาท
 • ดังนั้น ต้นทุนต่อตารางเมตรคือ 12,000,000 หารด้วย 1,000 = 12,000 บาทต่อตารางเมตร
 • ส่วนราคาที่รับงานมาคือ 15,000,000 หารด้วย 1,000 = 15,000 บาทต่อตารางเมตร
 • ดังนั้นกำไรจากการรับงานนี้คือ 3,000 บาทต่อตารางเมตร

วิธีการคำนวณราคาต่อตารางเมตรเป็นแนวทางที่ง่าย แต่ถ้าไม่เข้าใจที่มาของราคานี้ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เช่น การรับงานที่มีต้นทุนสูงเกินกว่าราคาที่ได้เสนอ หรือการประเมินราคาผิดพลาดจนขาดทุน

ความเสี่ยงจากการใช้ราคาต่อตารางเมตร

การใช้ราคาต่อตารางเมตรอาจเสี่ยงต่อการผิดพลาดหาก:

 • ไม่ทราบรายละเอียดของงานก่อสร้างโรงงาน เช่น ประเภทของวัสดุ การใช้เทคโนโลยี ความซับซ้อนของโครงสร้าง หรือรายละเอียดอื่น ๆ
 • ไม่ได้คำนวณต้นทุนที่แท้จริง แต่กลับใช้ราคาที่ได้ยินมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
 • การแข่งขันในตลาดอาจนำไปสู่การตัดราคาหรือกดต้นทุนจนทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้

กรณีตัวอย่าง:

 • ผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง เช่น เสนอราคา 13,000 บาทต่อตารางเมตร เพราะได้ยินว่าราคาต่อตารางเมตรในตลาดอยู่ที่ประมาณนี้ แต่เมื่อเริ่มก่อสร้างพบว่าใช้วัสดุที่มีต้นทุนสูง เช่น โครงสร้างเหล็กเกรดพิเศษ หรือการติดตั้งระบบเครื่องกลที่ซับซ้อน ทำให้ผู้รับเหมาต้องลดต้นทุนโดยการใช้วัสดุคุณภาพต่ำ หรือลดคุณภาพงานก่อสร้างเพื่อรักษางบประมาณ

วิธีการใช้ราคาต่อตารางเมตรอย่างปลอดภัย

การใช้ราคาต่อตารางเมตรสามารถทำได้อย่างถูกต้องหาก:

 • ใช้กับงานที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น โรงงานในโครงการอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบและขนาดที่ใกล้เคียงกัน
 • ใช้สำหรับงานขนาดเล็กหรือโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • เก็บข้อมูลและสถิติของการก่อสร้างโรงงานให้มากที่สุด เพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินต้นทุนที่แท้จริง
 • ทำการถอดแบบ “BOQ” เพื่อให้ทราบรายละเอียดและต้นทุนในแต่ละส่วนของงานก่อสร้าง

BOQ ช่วยให้การคำนวณและตรวจสอบงานก่อสร้างมีความแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความขัดแย้งกับลูกค้า และเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนงานได้ง่ายขึ้น

สรุป

การใช้ราคาต่อตารางเมตรเป็นวิธีการประเมินต้นทุนที่อาจใช้ได้ในบางกรณี แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และควรรู้ต้นทุนที่แท้จริงของตัวเอง การใช้ราคาที่ได้ยินมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะขาดทุน การถอดแบบ BOQ และการเก็บสถิติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การประเมินราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโรงงาน

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน

1. การใช้ราคาต่อตารางเมตรในการก่อสร้างโรงงาน

– อธิบายที่มาของการคำนวณราคาต่อตารางเมตร

– ประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ราคาต่อตารางเมตร

– ความแตกต่างระหว่างราคาที่เสนอและต้นทุนที่แท้จริง

2. ความเสี่ยงจากการประเมินราคาผิดพลาด

– ผลกระทบจากการประเมินราคาที่ต่ำเกินไป

– ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างที่ไม่คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง

– การแข่งขันที่ส่งผลให้ผู้รับเหมาบางรายต้องกดต้นทุนจนก่อให้เกิดปัญหาในการก่อสร้าง

3. วิธีการประเมินราคาที่ถูกต้องสำหรับโรงงาน

– การเก็บข้อมูลและสถิติที่ถูกต้อง

– การถอดแบบ BOQ และการวิเคราะห์ต้นทุน

– ประโยชน์ของการทำ BOQ ในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการคำนวณราคาผิดพลาด

4. การบริหารความเสี่ยงในการก่อสร้างโรงงาน

– การใช้ข้อมูลและสถิติในการตัดสินใจ

– การวางแผนอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

– วิธีการสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าโดยการแสดงข้อมูลที่โปร่งใส

5. การปรับตัวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

– การปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า

– การสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

– การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

หัวข้อเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการสนทนาและการวางแผนการก่อสร้างโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาได้อย่างดี