คสล. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

คสล. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

คสล. ย่อมาจาก โครงสร้างเหล็ก
คสล. หมายถึง โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) คำย่อภาษาไทยคือ “คสล.”

หากเขียนว่า “ค.ส.ล.” จะหมายถึง “คอนกรีตเสริมเหล็ก” คำว่า “คสล.” เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งหมายถึงโครงสร้างใด ๆ ก็ตามที่ประกอบจากเหล็กรูปพรรณที่มีภาคตัดกลวงหรือตัน ท่อที่มีค่าหน่วยแรงดึงคลากไม่เกิน 690 เมกาปาสกาล (7,036 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และจะต้องมีความหนาในทุกส่วนภาคตัดไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)

ที่มา www.อักษรย่อ.com