ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่เป็น ของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ อนุญาต และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานจำพวกที่สองและจำพวกที่สามตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

(๓) สถานที่ ที่ใช้ในการเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่งูจระเข้หรือสัตว์ป่าตาม กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบอุตสาหกรรม

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์

(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๑๒) กำจัดมูลฝอย

    <h2>ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด</h2>   
    <figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cfca87b" data-elementor-lightbox-title="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" data-elementor-lightbox-description="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" href='https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้.png' title="" data-rl_title="" data-rl_caption="" data-rel="lightbox-gallery-3"><img width="206" height="300" src="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้-206x300.png" alt="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" srcset="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้-206x300.png 206w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้-600x876.png 600w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้.png 685w" sizes="(max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cfca87b" data-elementor-lightbox-title="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" data-elementor-lightbox-description="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" href='https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด2.png' title="" data-rl_title="" data-rl_caption="" data-rel="lightbox-gallery-3"><img width="206" height="300" src="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด2-206x300.png" alt="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" srcset="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด2-206x300.png 206w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด2-600x876.png 600w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด2.png 685w" sizes="(max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cfca87b" data-elementor-lightbox-title="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" data-elementor-lightbox-description="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" href='https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด3.png' title="" data-rl_title="" data-rl_caption="" data-rel="lightbox-gallery-3"><img width="206" height="300" src="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด3-206x300.png" alt="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" srcset="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด3-206x300.png 206w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด3-600x876.png 600w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด3.png 685w" sizes="(max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cfca87b" data-elementor-lightbox-title="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" data-elementor-lightbox-description="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" href='https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด4.png' title="" data-rl_title="" data-rl_caption="" data-rel="lightbox-gallery-3"><img width="206" height="300" src="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด4-206x300.png" alt="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" srcset="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด4-206x300.png 206w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด4-600x876.png 600w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด4.png 685w" sizes="(max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cfca87b" data-elementor-lightbox-title="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" data-elementor-lightbox-description="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" href='https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด5.png' title="" data-rl_title="" data-rl_caption="" data-rel="lightbox-gallery-3"><img width="206" height="300" src="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด5-206x300.png" alt="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" srcset="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด5-206x300.png 206w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด5-600x876.png 600w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด5.png 685w" sizes="(max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a>
    </figure><figure class='gallery-item'>
      <a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cfca87b" data-elementor-lightbox-title="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" data-elementor-lightbox-description="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" href='https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด6.png' title="" data-rl_title="" data-rl_caption="" data-rel="lightbox-gallery-3"><img width="206" height="300" src="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด6-206x300.png" alt="ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด - กรมโยธาธิการและผังเมือง" srcset="https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด6-206x300.png 206w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด6-600x876.png 600w, https://www.warehousebestbuy.com/wp-content/uploads/2020/06/copy-of-ความรู้เบื้องต้นผังเมืองรวมจังหวัด6.png 685w" sizes="(max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a>
    </figure>

Facebook Comments