การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง การดัดแปลงอาคาร

การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง สำหรับผู้ที่จะที่ต้องการจะสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน จะต้องมีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างและได้การอนุมัติก่อน จึงจะสามารถจึงจะสามารถลงมือทำงานได้ โดยขั้นแรก ต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรทำการออกแบบเขียนแบบให้ จากนั้นก็ไปทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมไปมีดังนี้ ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร หรือใบ ข.1 แบบแปลนแผนผัง 5 ชุด หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน …

การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง การดัดแปลงอาคาร อ่านเพิ่มเติม »