ทำไมต้องใช้สถาปนิกออกแบบ
บทความ

ทำไมต้องใช้สถาปนิกออกแบบ

ทำไมต้องใช้สถาปนิก? รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ (อดีตหัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ท่านให้คำตอบเชิงอุปมาอุปไมยไว้ว่า “เมื่อใดที่เราไม่สบาย เราก็ต้องไปหาหมอเพื่อหาทางรักษาตัวเรา..ฉันใดก็ฉันนั้น..เมื่อไรที่เราต้องการปลูกสร้างบ้านหรืออาคาร เราก็ต้องไปหาสถาปนิกเช่นกัน เพื่อตอบสน […]

ทำไมต้องใช้สถาปนิกออกแบบ อ่านเพิ่มเติม »