น.ส.4 / น.ส.4 จ !! โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมี 6 แบบคือ

น.ส.4 / น.ส.4 จ !! โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมี 6 แบบคือ 1. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ก 2. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ข 3. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ค 4. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 5. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ง 6. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 จ โฉนดที่ดิน 3 แบบแรก คือ แบบ น.ส. 4 ก แบบ น.ส. 4 ข และแบบ น.ส. 4 ค เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยอาศัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) ซึ่งต่อมากฎกระทรวงฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510) ในปัจจุบันจึงไม่มีการออกโฉนดที่ดินทั้ง 3 ฉบับให้แก่ราษฎร แต่ถ้าราษฎรผู้ใดยังมีโฉนดที่ดิ …

น.ส.4 / น.ส.4 จ !! โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมี 6 แบบคือ อ่านเพิ่มเติม »