พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
บทความ

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน

สาระสำคัญ หมวด 3 ขนาดและเนื้อที่ดินที่ทำการจัดสรร ขนาดของที่ดินจัดสรร ขนาดใหญ่ ได้แก่ ที่ดินที่ทำการรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลง หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ ขนาดกลาง ได้แก่ ที่ดินที่ทำการรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 100-499 แปลง หรือเนื้อที่ 19-100 ไร่ ขนาดเล็ก  […]

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน อ่านเพิ่มเติม »