พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่


#Update #กฎหมายใหม่ พรบ.โรงงาน

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่จากเดิมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

“โรงงาน” เป็นอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือ กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้แต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม”

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม ตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ”

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่