พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่


#Update #กฎหมายใหม่ พรบ.โรงงาน

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่จากเดิมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

“โรงงาน” เป็นอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือ กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้แต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม”

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม ตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ”