ราคาประเมินการก่อสร้างอาคารปี 2565

ราคาประเมินการก่อสร้างอาคารปี 2565 โดยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (มีนาคม 2565)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.76%
ซิเมนต์ 11.58%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.30%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 26.01%
กระเบื้อง 6.44%
วัสดุฉาบผิว 3.23%
สุขภัณฑ์ 1.84%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.02%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 16.82%
รวม 100.00%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2564-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ปี 64-ไตรมาสที่ 1 ปี 65) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.37% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ วัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้เพิ่มขึ้น +4.40% ซีเมนต์ เพิ่มขึ้น +2.1% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น +1.9% เหล็ก เพิ่มขึ้น +7.9% กระเบื้อง เพิ่มขึ้น +2.7% วัสดุฉาบผิว เพิ่มขึ้น +1.0% อุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น +2.10% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น +2.7% วัสดุที่มีราคาคงที่ ไม่มี วัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาลดลง สุขภัณฑ์ ลดลง -0.1% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม +4.60%
ไม้ 4.40%
ซีเมนต์ +2.10%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต +1.90%
เหล็ก +7.90%
กระเบื้อง +2.70%
วัสดุฉาบผิว +1.00%
สุขภัณฑ์ -0.10%
อุปกรณ์ไฟฟ้า +2.10%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ +2.70%

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +4.02% ในไตรมาสที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% +4.02% 62.41%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
100.00% 102.41%
สรุป +2.41%

 

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2565 มีผลออกมาดังนี้:

  1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน ธันวาคม 64 (ธันวาคม 64-มีนาคม 65)
  2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 64-มีนาคม 65 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +4.02% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนกลุ่มวัสดุที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ สุขภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ราคาคงที่ ไม่มี เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +4.02%
  3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
  4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
  5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +2.41% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:


.

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php
.