วิธีเลือกผู้รับเหมา เพื่อป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน คำแนะนำจาก สคบ. รู้ไว้ได้ประโยชน์

วิธีเลือกผู้รับเหมา เพื่อป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน คำแนะนำจาก สคบ. รู้ไว้ได้ประโยชน์


สำหรับวิธีเลือกผู้รับเหมาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะหากผู้รับเหมามีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานหรือหลักประกัน ก็ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ โดยมีข้อแนะนำดังนี้

ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์เป็นเวลานาน นอกจากจะรู้ปัญหายังสามารถให้ คำแนะนำต่างๆ ได้

  1. มีแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
  2. ผู้รับเหมาฯจะต้องมีทีมงานพร้อม
  3. จ้างผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ชัดเจนมีแผนงานประกอบ ระยะเวลาที่สามารถทำเสร็จในเวลาที่กำหนด
  4. ให้ผู้รับเหมาทำการประเมินราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ควรเทียบหลายๆ เจ้าแต่ผู้รับเหมา ที่เสนอราคาต่ำสุดก็อาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีสุดควรดูรายละเอียดของงาน อาจจะทิ้งงานได้ถ้าขาดทุนเพราะ เสนอราคาต่ำอยากได้ งาน แต่ทำจริงๆ ทำไม่ได้ สคบ.โดยทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธี ในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง อาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกนี่นี่