ส่วนประกอบของบันได

ส่วนประกอบของบันได


ส่วนประกอบของบันได

ส่วนประกอบของบันได

 

บันไดเป็นโครงสร้างที่ใช้สำหรับการขึ้นและลงระหว่างชั้นต่างๆ ของอาคาร โดยประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้:

  1. ลูกนอน (TREAD): ส่วนที่เป็นพื้นยกเป็นระดับต่อๆ กันขึ้นไปจากพื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นบน จำนวนของลูกนอนรวมกันเข้าเป็นความยาวของบันได
  2. ลูกตั้ง (RISER): ส่วนที่เป็นความสูงของบันไดแต่ละขั้น จำนวนลูกตั้งทั้งหมดรวมกันเข้าเป็นความสูงของบันได
  3. แม่บันได (STRINGER): ส่วนที่เป็นคานรับน้ำหนักบันไดวางในแนวเอียง มุมของแม่บันไดขึ้นอยู่กับการกำหนดลูกตั้งและลูกนอนว่าใช้มากน้อยเพียงไร
  4. พุกบันได (BEARER OR CLEAT): ส่วนของบันไดที่ทำหน้าที่เหมือนตงรับถ่ายทอดน้ำหนักจากลูกนอนแต่ละขั้นลงสู่แม่บันได พุกบันไดมีด้วยกันหลายแบบ บันไดบางแบบอาจใช้พุกโดยฝังปลายลูกนอนไว้กับแม่บันไดเลยก็ได้
  5. เสาบันได (POST): ทำหน้าที่รับน้ำหนักของชานบันได ซึ่งแม่บันไดไปพาดอยู่ หรือหมายถึงเสาค้ำยันตรงปลายล่างและบนของบันได ซึ่งรับราวบันไดก็ได้
  6. ราวบันได (HANDRAIL): ส่วนที่ใช้สำหรับเกาะพยุงตัวในการขึ้นบันได จำเป็นต้องมีในช่วงบันไดสูงๆ อย่างน้อย 1 ข้าง ใช้เสารับเป็นระยะ
  7. ลูกกรงบันได (BULUSTER): ส่วนของบันไดที่ทำหน้าที่กันตก ใช้ยึดกับราวบันไดตลอดแนว ลูกกรงนี้มีแบบและขนาดมากมายแล้วแต่วัสดุที่ใช้
  8. ช่วงบันได (FLIGHT): หมายถึงบันไดในตอนหนึ่งๆ บันไดยาวๆ อาจแบ่งออกเป็นหลายช่วง ช่วงหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 11-12 ขั้น (ลูกตั้ง)
  9. พักบันได (LANDING): หมายถึงที่ที่มีบันไดหลายช่วง และส่วนเชื่อมช่วงบันไดแต่ละช่วง พักบันไดเป็นตัวเชื่อมพักบันไดกว้างเท่ากับความกว้างของบันไดไม่น้อยกว่านี้
  10. จมูกบันได (NOSING): หมายถึงขอบของลูกนอนที่ยื่นออกมาจากแนวลูกตั้ง ถ้าเป็นไม้ประมาณ 1 นิ้ว และจะมีมนโดยรอบ แสดงคงความประณีตในงานลักษณะของงานไม้ และขึ้นอยู่กับการเขียนแบบแสดงให้ชัดเจน