เรื่องของบ่อพัก...บ่อพักมีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นอย่างไร จุดประส

เรื่องของบ่อพัก…บ่อพักมีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นอย่างไร จุดประส


เรื่องของบ่อพัก…บ่อพักรอบบ้านมีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นอย่างไร จุดประสงค์บ่อพักก็มีดังนี้
1.มีไว้สำหรับดักเศษขยะ เศษดิน เศษทราย หรือขยะ
2.ไว้ซ่อมกรณีท่อระบายน้ำทิ้งแตก เราก็สามารถมาเปิดดูในบ่อพักได้โดยสังเกตขณะใช้งาน ปกติ น้ำก็จะไหลมาที่บ่อพักด้วย ดังนั้น หากบ่อพักลูกไหนไม่มีน้ำ หรือแห้ง แสดงว่าท่อน้ำท้ิงที่วิ่งมาบ่อพักลูกนี้ อาจแตก น้ำเลยไหลลงดิน

โดยทั่วไปบ่อพักจะเป็นซีเมตรต์ ขนาดประมาณ 0.40×0.40 เมตร หรือ 0.5x 0.5 เมตร และมีระยะห่างกันประมาณ 4-8 เมตร หรือทุกจุดที่มีการหักเลี้ยวเกิน 90 องศา
เวลาตรวจสอบบ่อพัก ควรตรวจสอบดังนี้
1. สภาพบ่อพักทางกายภาพ เช่น ไม่แตก หัก
2. บริเวณจุดที่ท่อระบายน้ำเข้ามาในบ่อพัก ขอบรอบท่อระบายน้ำต้องเกราท์ปูนให้เต็มรอบ หากมีช่องว่าง จะทำให้น้ำไหลออกนอกบ่อ ลงดิน และอาจทำให้ทรายนอกบ่อเข้ามาค้างในบ่อได้
3. ระดับฝาบ่อ ควรระดับเสมอพื้นดิน หรือสูงกว่าเล็กน้อย เพราะถ้าต่ำกว่าระดับพื้นดิน จะทำให้เศษดิน ทราย ไหลลงบอพักได้
ตัวอย่างในภาพก็เป็นลักษณะบ่อพักที่ไม่เรียบร้อย เช่น บ่อแตก ไม่ได้เกราท์ปูนรอบท่อน้ำทิ้ง มีเศษทราย และบางบ่อ น้ำภายนอกไหลเข้าบ่อพัก …ถ้าตรวจบ้าน ลองนำไปใช้ตรวจสอบกันดูนะครับ