สัญญาสร้างโกดัง

10 ข้อที่ต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อทำสัญญาสร้าง


รายละเอียด 10 ข้อที่ต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อทำสัญญาสร้างโกดัง โรงงาน หรืออาคารอื่นใด จะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง

1. ขอบเขตของงาน: กำหนดขอบเขตของงานที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้ชัดเจน รวมถึงวัสดุที่จะใช้ การออกแบบ และระยะเวลาที่จะทำให้เสร็จ

2. เงื่อนไขการชำระเงิน: ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงกำหนดการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ และวิธีการชำระเงิน

3. เปลี่ยนแปลงคำสั่ง: สรุปกระบวนการสำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนเดิม รวมถึงผู้ที่สามารถอนุญาตการเปลี่ยนแปลง วิธีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และวิธีการกำหนดราคาของการเปลี่ยนแปลง

4. ความล่าช้า: ระบุความเป็นไปได้ของความล่าช้า รวมถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความล่าช้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และจะแก้ไขอย่างไร

5. การรับประกัน: ระบุการรับประกันเกี่ยวกับวัสดุและฝีมือ รวมถึงระยะเวลาการรับประกัน

6. การประกันภัย: ระบุข้อกำหนดการประกันภัยสำหรับผู้รับเหมา รวมถึงการประกันภัยความรับผิด การประกันค่าชดเชยคนงาน และการประกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน

7. การอนุญาตและการอนุมัติ: กำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็น รวมถึงใบอนุญาตก่อสร้าง การอนุมัติการแบ่งเขต และใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

8 การระงับข้อพิพาท: สรุปกระบวนการระงับข้อพิพาท รวมถึงการไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องร้อง

9. การสิ้นสุด: ระบุสถานการณ์ที่สามารถยุติสัญญาได้ รวมถึงบทลงโทษสำหรับการบอกเลิกก่อนกำหนด

10. การทำให้เสร็จและการยอมรับ: กำหนดกระบวนการสำหรับการทำให้เสร็จและการยอมรับงานในขั้นสุดท้าย รวมถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการอนุมัติโดยเจ้าของ

สัญญาสร้างโกดัง

หวังว่า 10 สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำสัญญาที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ